Prečo kresťanské národy, a najmä ruský, sa dnes nachádzajú v žalostnom stave

Natrafil som na veľmi zaujímavú stať L. N. Tolstého ku kresťanstvu, komentovanú (v mojej verzii članku nepodpísaným) kolektívom VP ZSSR. Podnetné a aktuálne nie sú len náhľady L.N. Tolstého, zaujímave sú aj body, v ktorých sa VP ZSSR diferencuje od niektorých jeho výpovedí.

Prečo kresťanské národy, a najmä ruský, sa dnes nachádzajú v žalostnom stave

Komentáre

 • Rusofil povedal/-a: Byl jsem schopen to přečíst jen do první lživé věty.

  Mal si čítať ďalej. To o pohanstve je od Tolstého a VP ZSSR to vyhodnocuje ďalej ako nepochopenie - v podstate Tvojimi argumentami. Celý článok je vlastne v duchu toho, čo píšeš, alebo aspoň ako to chápem ja. Rozlíšenie týchto dvoch línií - židovskej proti prirodzenej - stvoriteľovej, ktorú reprezentuje Ježiš, je to, o čom tá stať je. Predpojatosť nie je namieste.

 • Milo
  upravené Sun 19 Feb 2023 #4->

  Rusofil povedal/-a: o si je tak těžké uvědomit, že křesťanství bylo uděláno pro Židy? Proč bychom se měli klanět Židovskému Bohu? Copak mi jsme Židé?
  Celý ten článek vychází ze lživého tvrzení, že křesťanský Bůh, je náš otec. Ale přece to není pravda. Je to PÁN, po Rusky Hospodin, tedy ten, kterému musíme sloužit.

  Najskôr tvrdíš, že si z článku prečítal iba prvé lživé vety a tu už píšeš, z čoho vychádza celý článok. V zmysle toho, nad čím sa tu rozohňuješ vo svojej viere, nie je v článku nič.
  Tolstoj:

  ...tá cirkevná viera, ktorú už stáročia vyznávajú milióny ľudí pod názvom kresťanstvo, nie je nič iné než veľmi primitívna židovská sekta, ktorá nemá nič spoločné s pravým kresťanstvom...

  --

  Rusofil povedal/-a: Článek neodmítá křesťanství, jenom se ho snaží očistit a přemalovat, ale to je jakoby dům před zřícením chtěli opravit tím, že ho natřou na bílo.

  Nie. To tam nie je tiež.
  Tolstoj:

  Tak, ako základom Kristovho učenia je to, že hlavnou a jedinou povinnosťou človeka je plnenie Božej vôle, t.j. lásky k ľuďom, — tak jediným základom Pavlovho učenia je to, že jedinou povinnosťou človeka je viera v to, že Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil a vykupuje hriechy ľudí.

  --

  Rusofil povedal/-a: Zatímco, náboženství ať již jakékoliv, vychází z VÍRY. Vědět a věřit není totéž. Slované se proto nacházejí v tak žalostném stavu, protože vědění vyměnili za víru.

  Tolstoj:

  (Šavol / Pavol) ...vložil tie veľmi nejasné a neurčité predstavy, ktoré mal o Kristovom učení: všetky tie s ním zrastene židovské farizejské tradície, a hlavne svoje výmysly o účinku viery, ktorá má zachraňovať a ospravedlňovať ľudí od hriechu

  --

  Autoři článku jsou také v zajetí Biblické koncepce a z toho důvodu jsou slepí a nevidí důvody, proč bylo křesťanství a ostatní náboženství vymyšleny. Trpí provozní slepotou.

  Tým, ktorých téma zaujíma - prečítajte si článok a sami usúďte, či niekto trpí "provozní slepotou".

 • Rusofil povedal/-a: Křesťanská církev je tady již 2000 a nezdá se, že bychom žili v ráji. Právě naopak, křesťanství nás dovedlo k současné apokalypse.

  Naprostý souhlas!!!

 • "moje království není z tohoto světa" a boží království sestoupí na zem až národy přijdou do pomyslné canossy
  Jenže slovanům se tam moc nechce, stále se vzpěčují, pokusili se nás vyvraždit, ale díky Stalinovi se to nepovedlo a čas se krátí.....

 • Milo
  upravené Mon 20 Feb 2023 #8->

  @Rusofil
  Myslím že si v princípe rozumieme, ale... Nikto neobhajuje to, čo sa dnes vo všeobecnosti nazýva kresťanstvom . Tolstoj to jednoznačne nazýva "primitívnou židovskou sektou". Pochopiť to môže kaźdý, kto si dokáže pozorne prečítať Starý zákon a Evanjeliá, každý, kto vidí čo spôsobilo. Že je to nástroj na ovládanie ľudstva. Šírenia satanistických rituálov. To vlastne pre mňa vôbec nie je témou state. To sú východiská, fakty, z ktorých vychádza. To, že masy si pod pojmom kresťanstvo predstavujú niečo, čo im v hlave zakorenila násilná propaganda prebiehajúca dvetisíc rokov je tiež len konštatovaním. Diskutovať o tom je nosenie dreva do lesa.

  Témou je, ČI (Tolstého názor je ŽE) ľudstvo, potrebuje mať zadefinované univerzálne ľudské hodnoty (tak ako ich hlásal aj Ježiš), hodnoty, ktoré by ho spájali a umožnili mu "nie biedny, ale súdržný a dobrý život" . On to nazýva pravým kresťanstvom, nazvať to ale môžeš ako chceš, keď sa ti to slovo hnusí.

 • Len technická, znovu zopakujem- termíny a slová napr. náboženstvo, náboženstvá, trojica, svätá trojica, najsvätejšia trojica, rituál, kresťan, kresťanstvo, - Ježiš Kristus nikde v žiadnej verzii NZ nespomenul, ani s pohľadom duchovného života do budúcnosti. Sú to konštrukcie a dogmy ľudstva. A je toho viac čo sa týka napr. katol. katechizmu a dogiem ustanovených koncilmi a synodami.

 • d
  dum
  upravené Tue 21 Feb 2023 #10->

  L. N. Tolstoj to v podstate určite nemyslel zle, snažil sa pomenovať a rozlíšiť trocha nepresným spôsobom tú nepravú umelú vonkajšiu egoľudskú identitu od pravého vnútorného človečenského božského kristovstva - ktoré sú v každom z nás, len je potrebné o nich a ich opačných atribútoch vedieť a ich rozlišovať. Veď vlastne o čom a o kom vraví Ježiš Kristus napr. :
  Mt
  23. kapitola
  ODHALENIE FARIZEJOV A ZÁKONNÍKOV
  1 Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: 2 „Na Mojžišov stolec zasadli zákonníci a farizeji. 3 Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. 4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. 5 Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach. 6 Majú radi čestné miesto na hostinách a popredné stolce v synagógach, 7 pozdravy na námestiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú: ‚Rabbi!‘ 8 Vy sa však nedávajte volať: ‚Rabbi‘, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všetci ste bratia. 9 Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. 10 Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca, Kristus. 11 Najväčší z vás bude váš sluha. 12 Kto sa však bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. 13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. 15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Obchádzate more i súš, aby ste získali jedného prozelytu, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dvojnásobne horšieho ako ste sami. ..23 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v Zákone: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. 24 Slepí vodcovia, komára preciedzate, ale ťavu prehĺtate! 25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. 26 Slepý farizej, očisti najprv vnútro čaše, aby sa stala čistá aj zvonka. 27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. 28 Tak aj vy sa zvonka zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. 29 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Staviate hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých. 30 Hovoríte: ‚Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov.‘ 31 Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. 32 Dovŕšte teda mieru svojich otcov! 33 Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete odsúdeniu do pekla? 34 Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, 35 aby prišla na vás všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. 36 Amen, hovorím vám: To všetko príde na toto pokolenie.