Otázka

Nikdy som nemala nič spoločné s nijakou politickou stranou, tak neviem a pýtam sa.

Človek, ktorý pre nejakú stranu ako člen všeličo vybavuje,
napr. osobné doručenie "Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie" na miestny úrad, v okrese bydliska, ale zas nie celkom blízko,
má nárok od svojej strany na preplatenie cestovného /autobus, vlak, benzín/, prípadne stravy, ak takúto činnosť vykonáva celý deň?
Či robí to len za "pánbohzaplať"?

Alebo miestne stretnutia straníkov /napr. prenájom miestnosti/ - na vlastné náklady, či s prispením strany /ktorá očividne má peniaze, lebo to dokazuje bilbordami/?

Komentáre

 • Lin
  Lin
  upravené Sun 2 Oct 2022 ->

  @Zora
  Nejsem si úplně jistá, protože jsem to nikdy nezkoumala ani nepotřebovala. Ale - pokud je to to, na co se ptáš - delegovaný člen volební komise má nárok na náhrady a to od obce (nebo kraje).
  https://www.finance.cz/538878-clenstvi-ve-volebni-komisi-odmena/

  Co se týká stranického setkání, tak pronájem místa by rozhodně neměl být placený z kapsy konkrétní osoby, ale mělo by to být hrazeno z pokladny strany. Není to přece tvoje soukromá akce - je to akce
  spolku, politické strany. Každá strana má přece svoje účetnictví, pokladnu a tím i finance. A to, jestli budeš někde sedět u stranického stánku, tak myslím, že záleží na dohodě. Pokud se dohodnete, že strana nemá dostatek peněz a proto je nutné nějakou tu prezentaci udělat zadarmo - pak dobrá. Ale ta dohoda by tam být měla - aby každý věděl na čem je.

 • @Lin, sedenie v komisii na voľbách - na to sa nepýtam /tam ale viem, že prislúcha odmena/.

  Asi som nezvolila najšťastnejší príklad, ale vychádzam z rozprávania konkrétnej osoby.

  Moja otázka sa týka administratívnych úkonov, ktoré k samotnému sadnutiu si do komisie vedú, k úkonom, ktoré iný človek musí urobiť, aby si tam dotyčný člen komisie mohol sadnúť v daný deň.

  Niekto /nejaký člen strany/ musí doručiť dokumenty do určitého dátumu, musí sa tam nejako dopraviť /cestovné náklady/, ak navštívi viacero obcí, zaberie mu to aj celý deň /strava/.

  Dúfam, že už som to napísala presnejšie.

  Pre upresnenie, ja nevstupujem do strany, pýtam sa kvôli známej, ktorá takto za vatikánsku menu vybavovala.

 • @Zora
  Už to chápu mnohem líp. Jenže zase můžu napsat jen to, co si myslím. Protože nevím.
  Řekla bych, že tato práce JE činností stranického aparátu a zde jsou úhrady za činnost naprosto běžné. Ale - musí to být "nějak" písemně - nebo to aspoň musí projít stranickou schůzí.

 • @Lin ďakujem, spýtam sa, či bola nejaká dohoda, ale predpokladám podľa počutého, že skôr nie ako áno.

  Ak ešte niekomu niečo napadne, píšte.

 • Zorko, známá vybavovala na Slovensku nebo v ČR? (Jde o to, kterým právním řádem se vztah mezi ní a polit. stranou řídí)

 • @Michaela1 , na Slovensku.

 • Michaela1
  upravené Mon 3 Oct 2022 ->

  Tak potom bez záruky :) Mohlo by ísť o nároky vyplývajúce z príkaznej zmluvy upravenej v § 724 až 732 Občianskeho zákonníka. Predmetom príkaznej zmluvy je zaobstaranie alebo vykonanie veci prostredníctvom zástupcu. Zmluva je charakteristická bezodplatnosťou (odmena môže byť poskytnutá len v prípade, ak bola dohodnutá alebo je obvyklá vzhľadom na povolanie príkazníka). Zmluva nemusí byť písomná - stačí, ak bola uzavretá ústne alebo aj konkludentne (faktickým konaním).

  Skopírujem sem príslušnú časť Občianskeho zákonníka:

  § 724
  Príkaznou zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť.
  Povinnosti príkazníka
  § 725
  Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Od príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu.
  § 726
  Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne. Ak zverí vykonanie príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám; ak však príkazca dovolil, aby si ustanovil zástupcu, alebo ak bol tento nevyhnutne potrebný, zodpovedá príkazník iba za zavinenie pri voľbe zástupcu.
  § 727
  Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia príkazu a previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu; po vykonaní príkazu predloží príkazcovi vyúčtovanie.
  Povinnosti príkazcu

  § 728
  Príkazca je povinný, ak sa inak nedohodlo, poskytnúť príkazníkovi vopred na jeho žiadosť primerané prostriedky nevyhnutné na splnenie príkazu a nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu, a to aj keď sa výsledok nedostavil.

  § 729
  (1)
  Príkazca je ďalej povinný nahradiť príkazníkovi okrem zavinenej škody aj tú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s výkonom príkazu.
  (2)
  Ak príkazník utrpí pri výkone príkazu škodu len náhodou, môže sa domáhať náhrady iba vtedy, ak sa zaviazal vykonať príkaz bezplatne; nedostane však viac, než by mu patrilo ako obvyklá odmena, keby bola dojednaná.
  § 730
  (1)
  Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi odmenu iba vtedy, ak bola dohodnutá alebo je obvyklá, najmä vzhľadom na povolanie príkazníka.
  (2)
  Príkazca je povinný poskytovať odmenu, aj keď výsledok nenastal, ibaže nezdar konania bol spôsobený porušením povinnosti príkazníka.
  Zánik príkaznej zmluvy
  § 731
  Pre zánik príkaznej zmluvy sa použijú primerane ustanovenia o zániku plnomocenstva (§ 33b).
  § 732
  Ak príkazná zmluva zanikla odvolaním, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi náklady vzniknuté do odvolania, utrpenú škodu, a ak prislúcha príkazníkovi odmena, aj jej časť zodpovedajúcu vykonanej práci. To platí aj vtedy, ak sa dokončenie príkazného konania zmarilo náhodou, na ktorú nedal príkazník podnet.

  Z ustanovenia § 728 vyplýva, že ak sa inak nedohodlo, je politická strana povinná poskytnúť tvojej známej na jej žiadosť primerané prostriedky nevyhnutné na splnenie príkazu a nahradiť jej potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu.

 • @Michaela1 ďakujem, poinformujem.