Veľký mediálny humbug okolo mierumilovného Sachsa. Kto je Sachs?

Trošku som nakukla do wiki a skopírovala som zaujímavé pasáže /wiki má tendenciu k zmenám/ a doplnila automatickým prekladom - ktorý možno ani netreba - veď posúďte sami.

Pozrite, no nech vám oči nevypadnú:

Selected works
Kirkman, Geoffrey S., Cornelius, Peter K., Sach, Jeffrey D. and Schwab, Klaus, eds. The Global Information Technology Report 2001 – 2002: Readiness for the Networked World. New York, Oxford University Press (2002). ISBN 978-0195152586, ISBN 0195152581
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs

Ten spomenutý Klaus Schwab - áno, je to on. Great reset.
Sach je Sachs, preklep na wikipédii.


Sachs writes a monthly foreign affairs column for Project Syndicate, a nonprofit association of newspapers around the world that is circulated in 145 countries.

Sachs píše každý mesiac rubriku o zahraničných záležitostiach pre Project Syndicate, neziskové združenie novín po celom svete, ktoré sa šíri v 145 krajinách.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs

Project Syndicate is an international media organization that publishes and syndicates commentary and analysis on a variety of global topics. All opinion pieces are published on the Project Syndicate website, but are also distributed to a wide network of partner publications for print. As of 2019, it has a network of 506 media outlets in 156 countries.[2]Project Syndicate, which Ezra Klein described as "the world's smartest op-ed page,"[3] provides commentaries on a wide range of topics, from economic policy and strategies for growth worldwide to human rights, Islam, and the environment. It also offers monthly series dedicated to Africa, Europe, Asia, and Latin America, as well as to China and Russia. RealClearWorld also named Project Syndicate one of the top five world news sites for 2012.[4]A not-for-profit organization, Project Syndicate relies primarily on contributions from newspapers in developed countries, which make up roughly 60% of its membership base, to enable it to offer its services at reduced rates, or for free, to newspapers in countries where journalistic resources may not be readily available.[5] Project Syndicate has also received grants from George Soros's Open Society Foundations, The Politiken Foundation in Denmark, Die Zeit, ZEIT-Stiftung, and The Bill and Melinda Gates Foundation.[6]Project Syndicate translates its columns from English into 13 languages, including Arabic, Chinese, Czech, Dutch, French, German, Hindi, Indonesian, Italian, Kazakh, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, and Spanish.[7][8] More than half of Project Syndicate's partners receive their content at a discounted rate, enabling relevant and valuable content to reach readers in areas where media freedom and funding are restricted.

Project Syndicate je medzinárodná mediálna organizácia, ktorá publikuje a združuje komentáre a analýzy na rôzne globálne témy. Všetky stanoviská sú publikované na webovej stránke Project Syndicate, ale sú distribuované aj do širokej siete partnerských publikácií na tlač. Od roku 2019 má sieť 506 médií v 156 krajinách.[2]
Project Syndicate, ktorý Ezra Klein opísal ako „najinteligentnejšiu op-ed stránku na svete“[3], poskytuje komentáre k širokému spektru tém, od hospodárskej politiky a stratégií pre rast na celom svete až po ľudské práva, islam a životné prostredie. Ponúka tiež mesačné série venované Afrike, Európe, Ázii a Latinskej Amerike, ako aj Číne a Rusku. RealClearWorld tiež označil Project Syndicate za jednu z piatich najlepších svetových spravodajských lokalít za rok 2012.[4]
Nezisková organizácia Project Syndicate sa spolieha predovšetkým na príspevky z novín vo vyspelých krajinách, ktoré tvoria približne 60 % jej členskej základne, aby mohla ponúkať svoje služby novinám v krajinách za znížené sadzby alebo zadarmo. kde novinárske zdroje nemusia byť ľahko dostupné.[5] Project Syndicate tiež získal granty od Open Society Foundations Georgea Sorosa, The Politiken Foundation v Dánsku, Die Zeit, ZEIT-Stiftung a The Bill and Melinda Gates Foundation.[6]
Project Syndicate prekladá svoje stĺpce z angličtiny do 13 jazykov vrátane arabčiny, čínštiny, češtiny, holandčiny, francúzštiny, nemčiny, hindčiny, indonézčiny, taliančiny, kazaštiny, nórčiny, poľštiny, portugalčiny, ruštiny a španielčiny.[7][8] Viac ako polovica partnerov Project Syndicate dostáva svoj obsah za zvýhodnenú sadzbu, vďaka čomu sa relevantný a hodnotný obsah dostane k čitateľom v oblastiach, kde je sloboda médií a financovanie obmedzené.

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Syndicate


https://ksbforum.info/discussion/comment/18048/#Comment_18048
https://ksbforum.info/discussion/comment/18109/#Comment_18109


Teraz sa môžeme zamýšľať nad tým, vo co teda go?
Pretože je VEĽMI podstatné, KTO hovorí o mieri.

Komentáre